fbpx

Skip links

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด  (“บริษัท”) เป็นเจ้าของ เว็บไซต์ www.beforedent.com/th/ ได้ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่ และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับ หรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง และเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ หรือแพลตฟอร์มของทางบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ได้  และบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ เพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทฯ อาจขอเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้สินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำกับท่านเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นๆ โดยท่านสามารถเยี่ยมชม และเปิดดูแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯ ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และ/หรือเปิดดู ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทฯ และจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียน และสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น

กลุ่มบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้ และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับบริษัทฯ ไว้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การนัดหมาย การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกและ/หรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักถึงการยอมรับในเรื่องการจัดการข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทางบริษัทฯ ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของตนกับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จึงจำเป็นต้องได้รับการยอมรับ และความเห็นชอบในการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้ารับการบริการ

ขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีการใช้บริการของทางบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ข้าพเจ้าฯ ตกลง และยอมรับเงื่อนไขในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฯ รวมทั้งยอมรับในการดำเนินการของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ดังต่อไปนี้

 1. การรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ความยินยอมของลูกค้าในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในทางที่เป็นธรรม และตามกฎหมาย
 2. การให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้น และจะต้องไม่ดำเนินการให้เกิดการสูญเสีย หรือทำลาย แต่งเติมแก้ไขการรั่วไหล และอื่นๆ และจะจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมนอกจากนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะทบทวน และปรับปรุงมาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องเข้าใจบรรทัดฐาน และปฏิบัติตามระเบียบ และ/หรือวิธีการ รวมทั้งข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 4. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ตามนโยบายการจัดการที่เข้มงวดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร
 5. เกี่ยวกับระบบการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯ จะตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อมีการร้องเรียน และ/หรือขอคำปรึกษา
 6. บริษัทฯ จะสร้างกลไกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากมีการแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสภาวะแวดล้อมทางสังคม และจะมีการปรับปรุงที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่บริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยจะมีผลเมื่อบริษัทฯ โพสต์ลงบนเว็บไซต์  ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาการจัดการที่เหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดีที่สุด
 7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงบุคคล นิติบุคคลใดๆ ที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับนั้น ให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยการเปิดเผย และการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.beforedent.com/th/ และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัทฯ โดเมนย่อย หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม และ/หรือ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google ,Line, IG, Twitter, TikTok, SMS, email เป็นต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการเพื่อให้ท่านอนุมัติ และตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมด และ/หรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้แสดงเจตนาตกลงยินยอมกระทำตามข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริษัทฯ แล้วทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นคำขอใช้บริการของท่านต่อบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด แล้ว 

2. คำนิยาม

คำนิยามต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่ม บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 

 • คุกกี้ (cookies) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์  หลังจากคุกกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน อีเมล์แอดเดรส (email address) ที่ใช้ในการทำงาน เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) 
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การประมวลผล  หมายถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 • “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า นโยบาย ที่เราจัดทำเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลข้อมูลของเรา และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้
 • ทั้งนี้ ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้าพเจ้าตกลงยินยอม และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฯ ที่บริษัทได้รับโดยทางตรง และ/หรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเข้าชมเว็บไซต์ www.beforedent.com/th/ และ เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท โดเมนย่อย หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ทั้ง offline และ online บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ( ZIP Code ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลทันตกรรมส่วนบุคคล เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาก่อนหน้า และภายหลัง การวินิจฉัยของทันตแพทย์    และข้อมูลทั่วไปเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการทันตกรรมที่ได้รับอนุญาต, เพศ (Sex), อายุ (Gender), สัญชาติ Nationality), วันเกิด (Date of Birth), สถานภาพสมรส (Marital status), อาชีพ (Career), สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests) เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว, ข้อมูลในการตัดสินใจเลือก หรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ, ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ, หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น
 • ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวม และประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
  • หมายเลขไอพี (IP address)
  • ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัทฯ
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ได้แก่
  • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ สัญญา และ/หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการและดำเนินการให้แก่ท่าน ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
  • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

3.2 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น หนังสือเอกสาร หรือ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา ตามสถานการณ์ 
 • ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Google ,Line, IG, Twitter, TikTok, SMS, email เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles)  เป็นต้น
 • ผ่านช่องทางโดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อสอบถาม ตรวจสอบ ใช้เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดบางประการ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการใช้บริการ หรือที่บริษัทฯ รับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ หรือทางการสื่อสารใดๆ แก่บริษัทฯ ในเครือ, บริษัทคู่ค้าของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด  รวมทั้งผู้ให้บริการหรือบุคคล นิติบุคคลใดๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การดำเนินธุรกิจ การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือบริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ คู่ค้าก็ตาม หรือตามความจำเป็น และเหมาะสมด้วยประการใดๆ โดยบริษัทฯ มิต้องขออนุญาต หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแต่ประการใด  

3.4 ความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลซึ่งกฎหมายจำกัดเรื่องความสามารถของบุคคลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และลูกค้าที่มีความจำกัดเรื่องความสามารถของบุคคลโปรดอย่าใช้บริการของบริษัทฯ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัทฯ
 • หากท่านเป็นบิดา มารดา ผู้อนุบาลของผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัด เช่น ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ และสามารถขอใช้สิทธิยกเลิกของท่านได้ และแอปพลิเคชั่น รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด หากได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้อนุบาล และบริษัทฯ รับทราบถึงข้อมูลนั้น บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด จะทำการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบทันที ทั้งนี้บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ ในนามของผู้เยาว์ รวมถึงการป้อนข้อมูลผู้เยาว์บนเว็บไซต์ และ/หรือในแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ   
 • หากท่านเป็นผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อบริษัทฯ และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้
 • ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอการบริการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ หรือ กรณีการมีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการทำรายการจอง
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทาง   เว็บไซต์ www.beforedent.com/th/
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.beforedent.com/th/
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.beforedent.com/th/
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อใช้สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อใช้สำหรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางคลินิกเพิ่มเติม หรือทางสุขภาพทั่วไปจากบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด และ/หรือบริษัทฯ ในเครือของเรา รวมทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่สามซึ่งเชื่อถือได้ 
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.beforedent.com/th/
 • บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล นิติบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ www.beforedent.com/th/
 • ส่งให้แก่คลินิก บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้ หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ 
 • การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ กรณีประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผย หรือทำการส่งไปยังข้อต่อไปนี้

 • บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • บริษัทฯ หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้า หรือบริการในเว็บไซต์ของเรา
 • บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทฯ ได้ สามารถเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และสามารถตรวจสอบว่าบริษัทฯ กำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในการทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บ หรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับของมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ แบบเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้ทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถใช้เครื่องมืออ่านได้ ท่านยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นๆ และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้เราถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆโดยตรงหากสามารถกระทำได้ทางเทคนิค ทั้งนี้บริษัทฯ มิต้องรับผิดต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นๆ
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล หรือจำกัดในการประมวลผล เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะคัดค้านในการประมวลผล หรือจำกัดในการประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ได้ หากคุณรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของคุณ
 • สิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เจ้าของสิทธิมีสิทธิถอนความยินยอมซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
 • สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางบริษัทฯโดยตรง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอดังกล่าว
 • การบอกกล่าว
  • เอกสาร และหนังสือใดๆ ที่บริษัทฯ ส่งไปยังผู้ใช้บริการผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่ หรือสำนักงานที่ทำการ หรือสถานศึกษาโดยทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อีเล็กทรอนิคส์ (email) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในคำขอใช้บริการฉบับนี้ หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลัง ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้แจ้งหรือได้จัดส่งให้ผู้ใช้บริการแล้ว และผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร และ/หรือหนังสือนั้นๆ แล้ว
  • ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ สำหรับการใช้บริการที่ได้แนบท้ายข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้มีเพิ่มเติมต่อไปเกี่ยวกับการใช้บริการที่บริษัทฯ จะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งปกติตามช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของบริษัทฯ คู่มือ หรือเอกสารใดๆ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย รวมทั้งผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนยินยอมจัดทำเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ตามที่ทางราชการ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดด้วย 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า

มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล พร้อมนโยบาย และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าฯ ตกลง และยอมรับว่ากรณีต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อท่านตามนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลง และเงื่อนไขนี้ เช่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือบุคคลที่สามด้วยการถูกจารกรรม ถูกนำออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือตามกำหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ตามมาตรา 23(3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือตามกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, ประมวลรัษฎากร

9. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด จะไม่แบ่งปัน ขาย และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทฯ ในเครือ หรือบุคคลอื่นในต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในประเทศต่างๆ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
 • กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เราจะดูแลการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทฯ ในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการให้การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทฯ ในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้
 • สิทธิเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ เราพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศ / นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่านี้ เราไม่อาจควบคุม และไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง
  • ผู้ให้บริการทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาตในเครือของบริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งลูกค้าเข้าใช้บริการ
  • บริษัทในเครือของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • บุคคล และ/หรือนิติบุคคลซึ่งนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4. แห่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด
  • บุคคล และ/หรือนิติบุคคลและ/หรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย ซึ่งนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อ หมายศาล คำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหมาย คำขอบังคับทางกฎหมาย การเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการสอบถามจากหน่วยงานราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ สุขภาพ ความปลอดภัย ของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ของบริษัทในเครือ และของเจ้าของข้อมูล หรือประชาชน หากบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ถูกบังคับตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยการส่งข้อความไปยังที่อยู่ (email) ของคุณในบันทึกของบริษัทฯ
  • ด้วยความยินยอมของท่าน และ/หรือตามการตัดสินใจของท่าน 

10. ทางเลือก และการติดต่อ

 • ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับ และ/หรือปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการส่ง email (อีเมล์) ถึงบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ที่ support-th@beforedent.com
 • หากท่านมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บีฟอร์เดนท์ จำกัด ติดต่อมาได้ที่ Line @beforedent_th หรือ ที่ support-th@beforedent.com

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

Last Revised: July 2022

We detected that you are in ประเทศไทย

現在地は日本。位置情報を更新